NPOO projekti Opće bolnice Zadar

Home / Eu projekti / NPOO projekti Opće bolnice Zadar

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Glavni je cilj Mehanizma za oporavak i otpornost ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija.

Navedenim se Mehanizmom za provedbu reformi i povezanih ulaganja državama članicama na raspolaganje stavlja iznos od 672,5 milijardi eura koji čine bespovratna sredstava u iznosu od 312,5 milijardi eura i 360 milijardi eura najpovoljnijih zajmova, kroz koji Europska unija pozajmljuje sredstva uz povoljnije kamate od onih koje bi mogle dobiti mnoge države članice.Prema Uredbi (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost svrha je osiguranje djelotvorne i znatne financijske potpore za ubrzavanje provedbe održivih reformi i povezanih javnih ulaganja u državama članicama.

Programima javnih ulaganja, među ostalim i financijskim instrumentima mogu se također poticati i privatna ulaganja pod uvjetom da se poštuju pravila o državnim potporama.

Nacionalnim planom za oporavak i otpornost države članice predlažu reforme i investicije koje primarno trebaju:

  • Prepoznati izazove koji su utvrđeni Posebnim preporukama Vijeća EU koje su države članice dobile u okviru Europskog semestra za 2019. i 2020. godinu.
  • osigurati da se minimalno 20% ukupnih sredstava Plana usmjeri na ispunjavanje ciljeva digitalne tranzicije te minimalno 37% ukupnih sredstava namjeni za postizanje ciljeva zelene tranzicije.

Mehanizam uključuje područja politika od europske važnosti svrstana u šest stupova. Provedba Mehanizma, kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini, mora se oslanjati na sinergiji i usklađenosti djelovanja na području šest prioriteta:

1. Zelena tranzicija
2. Digitalna preobrazba
3. Pametan, održiv i uključiv rast
4. Socijalna i teritorijalna kohezija
5. Zdravstvena, gospodarska i socijalna institucionalna otpornost
6. Politike sljedeće generacije, djeca i mladež.

Komisija snažno potiče države članice na reforme i investicije u sljedećim područjima:
Države članice pripremit će planove oporavka i otpornosti čiji cilj je kroz javna ulaganja i strateške projekte podizati kvalitetu života i poslovanja. Provedba projekata u Hrvatskoj bit će zamašnjak za privatni sektor koji će kroz javne natječaje imati priliku oživotvoriti ove važne projekte, a time ostvariti rast u svom poslovanju.

Planom oporavka i otpornosti cilj je horizontalnim ulaganjima pružiti priliku da tvrtke javljanjem na javni poziv sudjeluju u reformama i investicijama važnima za poboljšanje gospodarske i društvene klime u Hrvatskoj i time potaknuti oporavak i stvaranje otpornijeg okruženja za moguća nadolazeća krizna razdoblja.

Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nositelj projekta: MIZ

Ukupna vrijednost projekta u 8 hrvatskih bolnica: 640.000.000 HRK

CILJ PROJEKTA: Cilj je osigurati optimalnu terapiju svim onkološkim bolesnicima u Hrvatskoj bez čekanja na liječenje, korištenjem modernih radioterapijskih tehnika u cilju optimalne iskorištenosti opreme i kontrole kvalitete radioterapijskog procesa te na taj način poboljšati kvalitetu usluga i poboljšati zdravstvene ishode kod liječenja onkoloških pacijenata.

Provedba

U svrhu poboljšanja kvalitete radioterapije onkoloških bolesnika planirano je sljedeće: a) nabaviti linearne akceleratore za najopterećenije radioterapijske ustanove uz preraspodjelu bolesnika unutar zagrebačke regije, kako bi opterećenost opreme bila ujednačena (KBC Zagreb, Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC-a Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek i OB Zadar) i kako bi se postigao europski prosjek opremljenosti, a time poboljšala i kvaliteta provođenja radioterapije. Nabavom novih uređaja za zračenje približili bismo se europskom prosjeku broja linearnih akceleratora; b) razviti SBRT (stereotaksijska radioterapija – radiokirurgija) u dva centra s najviše bolesnika i koji najbolje geografski pokrivaju te potrebe – Zagreb i Split. Stoga je potrebno, u KBC-u Split, KBC-u Zagreb i KBC-u Sestre milosrdnice nabaviti uređaj za SBRT i na taj način uvesti jednu od modernih radioterapija u zdravstveni sustav Hrvatske; c) nabaviti uređaje za brahiterapiju u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice, Zagreb i KBC-u Rijeka te softversko opremanje ostalih (KBC Split).
Procijenjena vrijednost izračunata je na temelju dosadašnjeg iskustva, dostupnih podataka o nabavi radioterapijske opreme kao i informativnih ponuda, a uključuje: a) građevinske radove (bunkere za smještaj linearnih akceleratora) – 112.000.000 kn, b) radioterapijsku opremu: linearni akceleratori VMAT, linearni akceleratori SBRT, HDR brahiterapija, CT simulator, radioterapijska mrežna oprema, dozimetrijska oprema, fiksacijska oprema – 528.000.000 kn
Radioterapijska oprema koja se planira nabaviti umrežit će se u jedinstvenu, radioterapijsku mrežu institucija u Hrvatskoj čija bi uloga bila optimizacija (maksimalizacija) korištenja cjelokupne radioterapijske opreme te praćenje kontrole kvalitete radioterapijskog sustava i rezultata liječenja (osiguranje da se svi onkološki bolesnici u Hrvatskoj liječe jednako kvalitetno – optimalan regionalan razvoj).

Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nositelj projekta: MIZ

Ukupna vrijednost projekta u 8 hrvatskih bolnica: 62.304.000 HRK

CILJ PROJEKTA: Pored značajne financijske uštede i mogućnosti preraspodjele ušteđenih sredstava, povećanjem sigurnosti pacijenta, prevencijom medikacijskih pogrešaka te povećanjem adherencije pacijenata postiže se poboljšanje ukupnih ishoda liječenja. Važan učinak je i smanjenje vremenskog opterećenja rada medicinskih sestara na odjelu te ciljano usmjeravanje na skrb o pacijentima.

Uvođenje centralne priprave parenteralnih pripravaka donosi značajna poboljšanja u medicinskom, financijskom i organizacijskom aspektu:

Medicinski aspekti: gravimetrijskom metodom izrade postižu se točne doze lijeka za pacijenta; lijek se priprema u aseptičkim uvjetima čime se osigurava mikrobiološka ispravnost lijeka i prevenira mogućnost infekcije; primjenom odgovarajućeg softvera osigurava se ispravnost i sljedivost lijeka, te praćenje pacijenta tijekom liječenja; magistri farmacije i farmaceutski tehničari preuzimaju izradu pripravaka čime se značajno rasterećuju medicinske sestre na odjelima.

Financijski aspekti: izrada se provodi u izolatoru te se jedno pakiranje lijeka može koristiti za više pacijenata i iskoristiti u potpunosti; iz manjeg broja pakiranja možemo dobiti terapiju za više pacijenata; koriste se veća pakiranja lijeka koja imaju značajno nižu jediničnu cijenu; zalihe citostatika se nalaze na jednom mjestu, u laboratoriju ljekarne te se na taj način postiže optimizacija zaliha; smanjuje se količina citostatskog otpada čije je uklanjanje i uništavanje izrazito skupo.

Organizacijski aspekti: priprema terapije se odvija na jednom mjestu, što olakšava naručivanje, planiranje i izdavanje iste; centralizirani rad olakšava materijalno poslovanje i omogućava kontrolu zaliha; točno je definiramo osoblje koje će izrađivati terapiju te je stalna edukacija u tom segmentu ograničena na osoblje laboratorija; programsko rješenje omogućava praćenje pacijenata i propisane terapije uključujući i odobrenje bolničkog Povjerenstva za lijekove, izradu i primjenu lijeka te sljedivost lijeka i infuzijskih otopina.

 

Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nositelj projekta: MIZ

Ukupna vrijednost projekta u 40 hrvatskih bolnica: 130.000.000 HRK

CILJ PROJEKTA: Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije značajno utječe na poboljšanje kvalitete i svrsishodnosti zdravstvenog sustava te na sve važnije farmakoekonomske parametre koji omogućavaju održavanje i daljnje unaprjeđenje postignute kvalitete.

Pored značajne financijske uštede i mogućnosti preraspodjele ušteđenih sredstava, povećanjem sigurnosti pacijenta, prevencijom medikacijskih pogrešaka te povećanjem adherencije pacijenata postiže se poboljšanje ukupnih ishoda liječenja. Važan učinak je i smanjenje vremenskog opterećenja rada medicinskih sestara na odjelu te ciljano usmjeravanje na skrb o pacijentima.

Uvođenjem jedinične terapije u jednom koraku postižemo niz učinaka koje imaju trenutni ekonomski učinak na potrošnju lijekova:

1)            smanjuje se ili gotovo uklanja zaliha lijekova na bolničkim odjelima

2)            potrošnja lijekova se događa u realnom vremenu boravka pacijenta u bolnici

3)            potrošnja lijekova je u skladu s trenutnim potrebama

4)            sve zalihe lijekova nalaze se na jednom mjestu u prikladnim uvjetima koji su u potpunosti u skladu sa zahtjevima za sigurno čuvanje lijekova

5)            omogućava se analiza zaliha, sustava planiranja naručivanja i preveniranje nestašica lijekova

6)            smanjuju se troškovi zbrinjavanja farmaceutskog otpada

Teletransfuzija

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nositelj projekta: MIZ i HZHM

Ukupna vrijednost projekta: 11.984.000 HRK

CILJ PROJEKTA: Projektom će se postići i reformska mjera racionalnijeg korištenja ljudskih resursa i broja potrebitih dežurstava kroz pružanje podrške svim dionicima umreženih u sustav koji obuhvaća projekt (bolnički transfuzijski centri na teritoriju Hrvatske, njih 35) te dostupnost usluge u situacijama kada transfuziolog nije u mogućnosti pružiti istu ili ga nema u matičnoj ustanovi koja treba uslugu.

Više o projektu:

Digitalizacijom transfuzijske usluge i osiguranjem dostupnosti dežurnog specijaliste transfuzije za sve bolničke zdravstvene ustanove koje imaju transfuzijske odjele, naročito u vrijeme epidemioloških mjera, doprinosi se jakom razvoju telemedicinske usluge kroz digitalni prijenos medicinskih podataka i jača međusobna povezanost svih bolničkih ustanova koje imaju transfuzijske odjele.

Proces je u potpunosti digitalan, a specijalist zadužen za očitavanje digitalnog snimka odgovara na primljeni zahtjev kreiranjem također digitalnog nalaza, odnosno zapisa. Digitalni snimak, zahtjev za obradu i nalaz čuvaju se na centralnom serveru u bazi podataka i dostupni su autoriziranim korisnicima sustava. Cijeli projekt koristi digitalnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu i tako pruža moderniziranu zdravstvenu uslugu.

Prednosti za pacijente kao ciljnu skupinu su takove da im je, osim smanjenja troškova, korištenjem ovog rješenja telemedicinskih usluga moguće u što kraćem vremenu dobiti točnu dijagnozu i pristupiti daljnjem brzom i učinkovitom liječenju, što je posebno važno u hitnim i pandemijskim uvjetima kada veliki specijalistički centri nisu dostupni ili kada ustanova zbog manjka specijalističkog kadra nije u mogućnosti pružiti traženu dijagnostičku uslugu.

Projekt Teletransfuzija podržava postojeću digitalnu infrastrukturu procesa liječenja gdje koristi podatke o pacijentu dobivene od eUputnice i eKartona potrebne za početak liječenja u ustanovi sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite.

Kroz projekt će se komunikacijski povezati bolnički transfuzijski centri na teritoriju Hrvatske (35 bolničkih transfuzijskih centara) te će istima usluga bila dostupna 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Osnovni cilj projekta se ogleda u samoj digitalizaciji zdravstvenog dijagnostičkog procesa kojim se fizički uzorci digitaliziraju i pretvaraju u slikovni oblik. Uzorci spremni za dijagnostički proces su smješteni na centralnom serveru na koji se mogu spojiti svi bolnički transfuzijski centri na teritoriju Hrvatske te ovakvim načinom digitalnog povezivanja dobivamo centralnu baza digitalnih zahtjeva i odgovorenih očitanih rezultata u vidu digitalnih nalaza.

Nastavkom pregledavanja naših stranica pretpostavit ćemo da se slažete s prihvaćanjem kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close