Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj je stupila na snagu izravna primjena Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka – u daljnjem tekstu: Uredba), kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/2018).

Sukladno Uredbi, Opća bolnica Zadar je voditelj obrade podataka, te kao takva određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, a ujedno je odgovorna i za provođenje odgovarajućih tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala učinkovita zaštita istih.

Opća bolnica Zadar osobne podatke prikuplja i obrađuje prvenstveno u svrhu pružanja zdravstvene skrbi i javnog interesa u području javnog zdravlja, ali i u svrhu ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnih odnosa, kao i ispunjenja ugovornih obveza.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Opća bolnica Zadar imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu podataka obvezan je voditi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, pratiti poštivanje i provedbu Uredbe, te surađivati s Agencijom za zaštitu podataka kao nadzornim tijelom.

Ako ispitanik smatra da je Opća bolnica Zadar prilikom obrade njegovih osobnih podataka prekršila propise o zaštiti podataka, ili općenito ima pitanja vezano uz obradu njegovih podataka, može se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka:

Kristina Vicković, mag. admin. publ.

Adresa: Bože Peričića 5, 23 000 Zadar
Kontakt telefon: 023/505-348
E-mail adresa: zastita.podataka@bolnica-zadar.hr

Ustupanje Vaših osobnih podataka putem navedenih kontakata podrazumijeva Vašu suglasnost s prikupljanjem, obradom i korištenjem Vaših osobnih podataka. Slanjem poruke s osobnim podacima ujedno dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka od strane Opće bolnice Zadar kao voditelja obrade, a u svrhu obrade i odgovora na Vaš upit. Opća bolnica Zadar će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljenoj na privoli prije nego što je ista povučena.

Ostala prava iz područja zaštite osobnih podataka

Ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu obrađuje li Voditelj obrade njegove osobne podatke, te pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje.

Zahtjev za pristup osobnim podacima

U slučaju obrade nepotpunih ili netočnih osobnih podataka, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti ispravak ili dopunu istih.

Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka

Ako ispitanik smatra da su njegovi osobni podaci obrađivani nezakonito, ili navedena obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u njegove zaštićene interese, može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju da je obrada nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja, ispitanikovo pravo na brisanje se ne primjenjuje.

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade u slučaju:

  • da osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje koje će omogućiti provjeru točnosti istih,
  • ako je obrada osobnih podataka nezakonita, ali ispitanik umjesto brisanja osobnih podataka traži ograničenje njihove obrade,
  • ako obrađeni podaci više nisu potrebni, ali ih ispitanik traži ostvarivanja određenih pravnih zahjteva,
  • ako je ispitanik podnio prigovor zbog distribucije osobnih podataka.

Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

Ispitanik ima pravo zatražiti dostavu njegovih obrađenih osobnih podataka, te prenijeti navedene podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temeljila na privoli ili se provodila automatiziranim putem. U slučaju da je to tehnički izvedivo, ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka od jednog voditelja obrade prema drugome.

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor zbog obrade njegovih osobnih podataka u svrhu javnog interesa. U slučaju podnošenja ovakve vrste prigovora, voditelj obrade mora dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, koji nadilaze prava i slobode ispitanika.

Prigovor na obradu osobnih podataka