Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22; u daljnjem tekstu: Zakon), uređuje se pristup informacijama i ponovna uporaba informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. U skladu s navedenim, Zakon daje svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi (korisniku), na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Službenik za informiranje:

Službenica za informiranje Opće bolnice Zadar je Klaudija Gospić Smolić, dipl.iur.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup i ponovnu uporabu informacija:

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Ostala prava iz područja prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • putem pošte s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“ (na adresu Opća bolnica Zadar, Bože Peričića 5, 23000 Zadar),
 • putem elektroničke pošte na adresu: klaudija.gospic@bolnica-zadar.hr Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama
 • na broj telefona: (023) 505-118
 • osobno na protokol Opće bolnice Zadar radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Pisani zahtjev u skladu s čl. 18. st. 3. Zakona, mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona. U svrhu ponovne uporabe Opća bolnica Zadar, nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od ustanove može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su čl. 31. Zakona:

 • tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu,
 • u opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje,
 • uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu,
 • na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike,
 • vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave,
 • tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, može se podnijeti službenici za informiranje Opće bolnice Zadar i to:

 • putem pošte s naznakom “Zahtjev za ponovnu uporabu informacija” (na adresu Opća bolnica Zadar, Bože Peričića 5, 23000 Zadar ili donijeti osobno na protokol Opće bolnice Zadar),
 • putem elektroničke pošte na adresu:   klaudija.gospic@bolnica-zadar.hr
 • usmeno ili putem telefona na broj: (023) 505-118

Pisani zahtjev u skladu s čl. 29. Zakona, mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište,
 • informacije koje korisnik želi ponovno upotrijebiti,
 • oblik i način na koji korisnik želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svhu korištenja informacija (komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu).

Tijelo javne vlasti postupat će po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija putem sredstava elektroničke komunikacije, kad god je to moguće i prikladno.

Rješavanje o zahtjevu za pristup informacijama

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji, tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Rješavanje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija

Na temelju zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, tijelo javne vlasti odlučit će rješenjem u roku 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. U skladu s čl. 19. st. 2. Zakona, Opća bolnica Zadar ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade naplaćuju se sukladno kriterijima iz čl.19. st.3. Zakona, te Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/14., 15/14.)

Naknada za pristup informacijama

Opća bolnica Zadar ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama. Korisniku se mogu naplatiti stvarni materijalni troškovi ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija, u skladu s kriterijima iz čl. 19. st. 3. Zakona.

Odluka o visini naknade u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama