Tijela Bolnice

Home / O nama / Tijela Bolnice

Tijela Opće bolnice Zadar

Sukladno glavi V. Statuta Opće bolnice Zadar Ur. br.: 01-602-2/17 od dana 7. veljače 2017. godine Tijela Opće bolnice Zadar su:

  • Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih., predsjednik
  • izv.prof.dr.sc. Silvio Bašić, dr.med.
  • Nikica Miletić, dipl. oec.
  • Boris Škifić, dr. med.
  • Marko Kolega, dr.med.
  • izv.prof.dr.sc. Dražen Zekanović, prim.dr.med.

Upravno vijeće

Upravno vijeće – dr. sc. Silvio Bašić, dr. med.

Stručni kolegij čine najmanje rukovoditelji svih ustrojstvenih jedinica svih razina u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost i glavne sestre ustrojstvenih jedinica iz čanka 10. stavak 1. Statuta Opće bolnice Zadar u kojima se obavlja djelatnost.

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Opće bolnice Zadar na načelima medicinske etike i deontologije. Članove Etičkog povjerenstva imenuje Upravno vijeće. Etičko povjerenstvo se sastoji od sedam članova. Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti, odobrava znanstvena istraživanja u Općoj bolnici Zadar, nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe, rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Opće bolnice Zadar.

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Općoj bolnici Zadar. Povierenstvo za lijekove ima osam dlanova i osam zamjenika dlanova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, stomatologije ili farmaceuta. Članove Povjerenstva za lijekove i njihove zamjenike imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Povjerenstvo za lijekove obavlja sljedeće poslove:
–  prati ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi,
–  dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove godišnje financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda koja se provode u zdravstvenoj ustanovi,
–  koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,
–  procjenjuje opravdanost korištenja lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda, sukladno smjernicama Zavoda, a na prijedlog doktora medicine specijalista,
–  dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove tromjesečno financijsko izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda,
–  procjenjuje opravdanost korištenja lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova Zavoda ili kada osigurana osoba Zavoda ne ispunjava smjernice za primjenu lijeka utvrđene listom lijekova Zavoda u okviru indikacija odobrenih registracijskim statusom lijeka u Republici Hrvatskoj te odobrava njihovu primjenu na prijedlog doktora medicine specijalista,
– prati rezistenciju antimikrobnih lijekova u zdravstvenoj ustanovi i donosi smjernice za primjenu rezervnih antibiotika,
– prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže i prati provedbu mjera za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi.

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za lijekove

Povjerenstvo za kvalitetu jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Članove Povjerenstva za kvalitetu i zamjenike članova, na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće, a čine ga predstavnici svih djelatnosti koje se obavljaju u Općoj bolnici Zadar. Povjerenstvo za kvalitetu obavlja sljedeće poslove: vodi registar Opće bolnice Zadar o umrlim pacijentima, vodi registar o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije, obavlja. i druge poslove temeljem posebnih propisa.

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu

Unutarnji nadzor i kontrolu rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu koje imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine. Povjerenstvo ima najmanje pet članova i zamjenika članova, od koiih je jedan predsjednik Povjerenstva. Od pet članova u Povjerenstvu za unutarnji nadzor i kontrolu je najmanje jedan diplomirani pravnik, odnosno magistar prava. Način obavljanja unutarnjeg nadzora i kontrole provodi se temeljem Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika Opće bolnice Zadar te godišnjeg Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora.

Odluka, Povjerenstvo za unutarnji nadzor

Obavijesti za tijela bolnice

Nastavkom pregledavanja naših stranica pretpostavit ćemo da se slažete s prihvaćanjem kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close