Prava pacijenata

Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti.

Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, prava pacijenata su:

– Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje
– Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti
– Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka
– Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak
– Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje
– Zahvati na ljudskom genomu
– Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
– Pravo na povjerljivost
– Pravo na održavanje osobnih kontakata
– Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
– Pravo na privatnost
– Pravo na unaprijed izrečene zahtjeve
– Pravo na naknadu štete

Ostala vaša prava su:

 • zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja
 • učinkovita kontrola boli
 • pružanje skrbi u sigurnom okruženju primjenom važećih standarda prakse za sigurno okruženje, dajući posebnu pozornost ranjivim pacijentima, novorođenčadi i djeci.

Detaljan opis i način ostvarivanja propisanih prava

Pacijent ima pravo biti u potpunosti upoznat o svome zdravstvenom stanju, potrebnim pretragama koje se moraju obaviti i preporučenim zahvatima, prednostima i mogućim rizicima njihovog obavljanja ili neobavljanja te mogućim terminima za njihovo obavljanje, svom pravu na odlučivanje o preporučenim postupcima, o daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite i pravima iz zdravstvenoga osiguranja.

Vaše je pravo da budete potpuno obaviješteni, na pristupačan i Vama razumljiv način. Pacijent ima pravo biti obaviješten čak i u slučajevima kada njegov pristanak nije uvjet započinjanja terapije.

Na usmeni zahtjev obavijest Vam je obvezan dati liječnik koji vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. Vaše je pravo tražiti drugo stručno mišljenje o Vašem zdravstvenom stanju, koje je na Vaš usmeni ili pisani zahtjev obvezan dati liječnik odgovarajuće specijalizacije, koji Vam nije izravno pružio određenu zdravstvenu uslugu.

Tijekom pružanja zdravstvene zaštite svaki pacijent ima pravo nakon obavljenog pregleda ili zahvata biti upoznat s ishodom obavljenog pregleda ili zahvata i eventualnim razlozima o različitim rezultatima i očekivanom ishodu liječenja.

Pacijent ima pravo pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga zdravstvenoga stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih medicinskih postupaka i mjera. Pacijent se ne može odreći prava na obaviještenost u slučajevima kada mora biti svjestan prirode svojega zdravstvenog stanja kako ne bi ugrozio zdravlje drugih ljudi (zarazne bolesti).

Vaše pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje određenog dijagnostičkog ili terapijskog postupka. Pravo na suodlučivanje može biti ograničeno kada je to opravdano Vašim zdravstvenim stanjem.

Pacijent ima pravo biti upoznat sa svim rizicima koje pojedini postupak donosi i na temelju tih saznanja donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju pojedinih dijagnostičkih, odnosno terapijskih postupaka, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja.
Pacijent prihvaća pojedini dijagnostički ili terapijski postupak potpisivanjem Obrasca o suglasnosti.

Za pacijente koji nisu sposobni dati svojevoljni pristanak potpisivanjem Izjave (pacijent bez svijesti, maloljetan pacijent, te pacijent s težom duševnom smetnjom ili poslovno nesposoban pacijent), suglasnost na prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka potpisuje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije.

Zakonski zastupnik/skrbnik ima pravo na obaviještenost o pacijentu i u interesu pacijenta može, u bilo koje vrijeme, povući suglasnost potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako su interesi pacijenta i njegovog zakonskih zastupnika/skrbnika suprotstavljeni, dužnost je liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika, pacijent će se podvrći dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja njegovoga zdravlja. Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost.

Ako sudjelujete u znanstvenom istraživanju, Vaše je pravo dobiti preciznu i razumljivu pisanu obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima istraživanja te dati potpisanu suglasnost za sudjelovanje u istraživanju. Pacijent ima pravo dati pristanak i za sudjelovanje u medicinskoj nastavi.

Za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, pristanak daje njegov zakonski zastupnik/skrbnik.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik/skrbnik u interesu pacijenta može suglasnost povući u bilo koje vrijeme.

Zahvat usmjeren na promjenu ljudskoga genoma može se poduzeti samo za preventivne, dijagnostičke ili terapijske svrhe pod uvjetom da cilj promjene nije uvođenje bilo kakvih preinaka u genomu potomka pacijenta.

Testovi koji ukazuju na genetske bolesti ili služe za identifikaciju pacijenta, kao nositelja gena odgovornog za bolest ili za otkrivanje genetske dispozicije ili podložnosti na bolest, mogu se obavljati samo u zdravstvene svrhe ili radi znanstvenog istraživanja vezanog uz zdravstvene svrhe i uz odgovarajuće genetsko savjetovanje.

Poštovani pacijenti,
sukladno odredbama članka 23.st.1. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 168/04, 37/08) pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te istu ima pravo zahtijevati o svom trošku. Odredbama članka 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 168/04, 37/08) u slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta. Navedene osobe imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju, pacijent daje pisanom izjavom, solemniziranom od javnog bilježnika.

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije pacijentu i/ili osobi koja je po zakonu ovlaštena zahtijevati presliku medicinske dokumentacije:

 •  popunjen obrazac „Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije“ koji je dostupan ispod ovog teksta
 •  preslika važeće osobne iskaznice
  Ukoliko Zahtjev podnosi osoba koja je po zakonu ovlaštena zahtijevati presliku medicinske dokumentacije, odnosno bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra, zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta tada prilaže:
 •  preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 •  preslika važeće osobne iskaznice pacijenta ako je isti posjeduje (osim kada se traži medicinska dokumentacija preminulog pacijenta)

dokaz na temelju kojeg se zahtijeva medicinska dokumentacija (dokaz o srodstvu / rodni list, izvadak iz matice rođenih ili umrlih, vjenčani list, punomoć, odluka nadležnog tijela itd.

Popunjen zahtjev i potrebne dokumente predati:
 •  osobno na Protokol Opće bolnice Zadar (prizemlje Upravne zgrade)
 •  poštom na adresu Opća bolnica Zadar, Bože Peričića 5, 23 000 Zadar (Protokol)
 •  elektroničkom poštom na e-mail adresu: pisarnica@bolnica-zadar.hr

Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne liječničke tajne i zaštiti osobnih podataka. Vaše je pravo da povjerljivost podataka koji se odnose na stanje Vašeg zdravlja bude osigurana te da date usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o vašem prijemu u ustanovu kao i o Vašem zdravstvenom stanju. Možete imenovati osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.

Pri svakom pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

Tijekom boravka u ustanovi pacijent ima pravo primanja posjetitelja sukladno pravilima pojedinog odjela te pravo zabrane posjete određenoj osobi ili osobama.

Ukoliko pacijent želi samovoljno napustiti bolnicu mora potpisati izjavu ili dati usmenu izjavu pred dva svjedoka koji tada potpisuju izjavu o namjeri pacijenta da samovoljno napusti bolnicu.

Samovoljno napuštanje bolnice može biti zabranjeno ukoliko je tako propisano posebnim zakonom, u slučajevima kada bi to štetilo zdravlju pacijenta i zdravlju ili sigurnosti drugih osoba. U slučaju samovoljnog napuštanja bolnice bez najave nadležni liječnik će taj podatak upisati u medicinsku dokumentaciju pacijenta i obavijestiti uže članove obitelji pacijenta ili njegova skrbnika, a ako je posebno određeno, i policiju ili centar za socijalnu skrb.

Ukoliko pacijent smatra da su mu povrijeđena njegova prava prilikom pružanja zdravstvene zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata i time nanesena šteta, istu će moći potraživati podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Pacijent ima pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava. Molimo vas da prije podnošenja tužbe s Vašim zahtjevom za naknadom štete upoznate Ustanovu kako bi spor pokušali riješiti mirnim i vansudskim putem.

S ciljem unaprjeđenja dostupnosti zdravstvene zaštite hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, Ravnatelj Opće bolnice Zadar imenovao je koordinatora za branitelje u OB Zadar. Koordinatori  imaju obvezu pružanja  potrebnih  informacija te daju upute kome i gdje se trebaju javiti branitelji vezano za njihovo rješavanje zdravstvenih potreba. Kada se branitelj obrati bolnici, uloga koordinatora je da ga primi i uputi kome se i gdje treba javiti ili mu rezervira termin.

Koordinator za pružanje zdravstvene zaštite hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji:

Ime prezime, stručni naziv.

Tel:

Fax:

E-mail:

Ostala Vaša prava su zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja, pravo na učinkovitu kontrolu boli, pravo na pružanje skrbi u sigurnom okruženju, pravo na unaprijed izrečene zahtjeve te pravo na podnošenje prigovora ili pritužbe Upravi ustanove i/ili nadležnim tijelima.

S ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga u OB Zadar zainteresirani smo čuti Vaše prijedloge i komentare. Uvijek je veliko zadovoljstvo primiti pozitivne komentare o našem osoblju ili uslugama, a mi ih koristimo kako bismo naglasili ono što je dobro. Vaše pohvale proslijedit onima na koje se odnose.

Ako ste nezadovoljni s pruženom skrbi i uslugama u našoj ustanovi možete se obratiti Vi osobno ili Vaša obitelj/ zakonski zastupnik/ skrbnik:

 • Liječniku koji je nadležan za Vašu skrb;
 • Pročelniku Službe ili voditelju Odjela/Centra na kojem ste liječeni;
 • Uredu Ravnatelja koji je obvezan odmah postupiti temeljem Vaše pisane pritužbe i obavijestiti Vas o poduzetim mjerama pisanim putem, najkasnije u roku od 8 dana.
OB Zadar
Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Telefon: (023) 505-505

e-mail:ravnatelj@bolnica-zadar.hr

Ukoliko niste zadovoljni poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava možete zatražiti pri ministarstvu nadležnom za zdravstvo ili Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u jedinici područne (regionalne) samouprave (županija).

Ministarstvo zdravstva                                       Zadarska županija
Ksaver 200/a, 10000 Zagreb                                 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
Telefon: (01) 4607-555                                           Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefaks: (01) 4677-076

Bijeli telefon 0800-7999 (besplatni telefon za pritužbe, pohvale, primjedbe, prijedloge građana Republike Hrvatske vezano uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.)