Patologija i citologija

Home / Službe i odjeli / Patologija i citologija

Odjel za patologiju i citologiju

Odjel za patologiju i citologiju sastoji se od dvije organizacijske jedinice, a na Odjelu rade liječnici specijalisti patologje i citologije, liječnici specjalizanti patologije i citologije, prvostupnici laboratorijske dijagnostike, citoskrineri, zdravstveno laboratorijski tehničari i pomoćnici pri obdukciji. Svi liječnici na Odjelu za patologiju i citologiju  članovi su multidisciplinarnih timova za liječenje malignih bolesti.

Patologija

Na Odjelu se provodi patohistološka dijagnostika standardnih i intraoperativnih biopsija, histokemijska i imunohistokemijska dijagnostika, priprema i slanje uzoraka tkiva za molekularnu dijagnostiku u specijalizirane ustanove zbog potreba daljnje terapije, obrada podataka za potrebe znanstvenih istraživanja i za potrebe nacionalnih statistika te mrtvozorstvo koje obuhvaća primitak, identifikaciju, evidentiranje, pregled i otpremu svih osoba umrlih u OB Zadar kao i obdukcijsku obradu za potrebe drugih tijela i ustanova.

e-mail:  patologija@bolnica-zadar.hr

Informacije:

Odjel za patologiju:
kancelarija Odjela
tel: 023/505-365
e-mail:  patologija@bolnica-zadar.hr
radno vrijeme: radnim danom 7.00 – 15.00

Ured za prijam rodbine pokojnika:
radno vrijeme: radnim danom 7.00 – 14.00

subota 08.00 – 11.00

Citologija

Na Odjelu za citologiju vrši se rutinska i specijalizirana analiza citoloških uzoraka. Uzorci se tehnički obrađuju, bojaju metodom po MGG-u i Papi te citokemijski. U sklopu ovog Odjela nalazi se Citološka ambulanta, Laboratorij za prijem materijala i obradu aspiracijskih i ekstolijativnih ginekoloških (PAPA test) i neginekoloških (urin) materijala.

e-mail:  citologija@bolnica-zadar.hr

Informacije:

e-mail:  citologija@bolnica-zadar.hr

Citološka ambulanta OB Zadar

– primanje pacijenata: radnim danom od 8.00 – 9.00 sati, bez naručivanja.

Laboratorij za prijem materijala

– primanje uzoraka: radnim danom od 8.00 – 9.00 sati

– primanje odjelnih materijala: radnim danom od 7.00 – 15.00 sati

Punkcije pod kontrolom UZV-a (vanjske ambulante):

– Odjel za radiologiju – ponedjeljak u 10.00 sati (Punkcije dojke)

– Odjel za nuklearnu medicinu – utorak i srijeda u 11.30 sati – (Punkcije štitnjače)

– Endokrinološka ambulanta – četvrtak u 12,00h

U vanjskim ambulantama se ujedno vrši i naručivanje za citološku punkciju pod kontrolom UZV-a.

Osobno preuzimanje nalaza (samo za vanjske ambulante – neginekološki uzorci):

– radnim danom od 11.00 do 12.00 sati

– nalazi punkcija dojki se preuzimaju na Odjelu za radiologiju četvrtkom od 9.00 – 14.00 sati.

Odgovorne osobe: