Kronologija zbivanja

Kronologija zbivanja

 • 1987. godina

  Početak izgradnje Poliklinike Opće bolnice Zadar započelo je ishođenjem Uvjerenja o parcelizaciji zemljišta za gradnju objekta Poliklinike od strane Općine Zadar; Općinskog komiteta za kapitalne i stambene poslove, izgradnju i prostorno uređenje (SFRJ).

 • 1991. godina

  Općinski komitet za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Zadar 1990 godine izdaje Građevinsku dozvolu za izgradnju prve faze objekta „POLIKLINIKA“ Medicinskog centra Zadar. Početak gradnje financira se iz samodoprinosa građana Grada Zadra.

  Nedugo nakon toga uslijed ratnih zbivanja i napada agresora na grad Zadar radovi su prekinuti.

 • 2005. godina

  Za potrebe daljnjih postupaka ravnatelj Opće bolnice Zadar osnovao je Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja za uslugu izrade projektne dokumentacije za Polikliniku.

 • 2006. godina

  Obzirom na važnost i veličinu projekta izgradnje Poliklinike, Vlada Republike Hrvatske donesenim Zaključkom u 2006. godini dala je pozitivno mišljenje o njenom sudjelovanju u izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar. Razvojna banka Vijeća Europe i Republika Hrvatska potpisale su ugovor o novom zajmu Republici Hrvatskoj za financiranje 50% neto troškova projekta obnove i modernizacije zdravstvenih ustanova. Projekt se prvenstveno odnosio na ulaganja u infrastrukturu i opremu potrebnu za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Lipik, Opću bolnicu Vukovar, Klinički bolnički centar Split, Kliničku bolnicu Merkur, Kliniku za tumore Zagreb, Opću bolnicu Zadar i Kliničku bolnicu Osijek.

  Nadležnost za provođenje projekta dobilo je tadašnje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

  Proveli su se istražni radovi zatečenog stanja AB konstrukcije nedovršene zgrade, te su se izradili tehnički uvjeti za izvedbu sanacije. Iste godine sklopljen je Ugovor za izradu projektne dokumentacije.

 • 2007. godina

  Nakon izvršene kontrole projekta rekonstrukcije nadogradnje zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar,

  Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove izdaje Načelnu dozvolu, za nastavak izgradnje započete poslovne građevine „Poliklinika“ u Zadru, te potom Građevinsku dozvolu (Klasa: UPI-361-03/07-01/310, Ur. broj: 2198-05-01-07-10), za: 1. izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji s nadogradnjom i dogradnjom postojeće nedovršene poslovne građevine „Poliklinika Opće bolnice Zadar“, maksimalnog razvedenog gabarita 80,50×66,80m, katnosti (Po+P+4 kata) 2. za potrebe medicinskih i pratećih sadržaja polikliničko-konzilijarne djelatnosti, te dijagnostike i terapije za potrebe Opće bolnice Zadar, kao i za potrebe javnog zdravstva kao zasebnog korisnika (1. faza izgradnje), spojni pješački most iznad prometnice N. Š. Zrinskog koji povezuje zgradu Poliklinike na nivou 2. kata i zgradu Odjela za infektologiju na 1. katu u sklopu postojećeg bolničkog kompleksa u dužini od 30,26m s visinom premošćenja prometnice 6,20m, (2. faza izgradnje) i parkiralište u dva nivoa namijenjeno stacionarnom prometu zgrade Poliklinike gabarita 57,51×63,00m s ukupno 200 parkirnih mjesta (3. faza izgradnje).

  Nadalje, tokom iste godine između Zadarske županije i Ministarstva zdravstva potpisan je Sporazum o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar.

 • 2008. godina

  U 2008. godini zaključen je Ugovor o građenju s najpovoljnijim ponuđačem, te sa stručnim nazorom kao izvođačem između Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH kao investitorom i to na rok od 24 mjeseca od sklapanja Ugovora. Iste je godine izvođač uveden u posao.

 • 2009. godina

  Obzirom da je došlo do prekida radova na gradilištu, isti je upisan u građevinski upisnik. Svi daljnji radovi su obustavljeni.

 • 2010. godina

  U 2010. godini obavljena je druga kontrola građevinskog projekta fizike. Daljnja postupanja obuhvaćala su preprojektiranje, ishođenje dozvole za građenje i zaključenje Dodatka Ugovoru o građenju i to temeljem stručnog nalaza sudskih vještaka o stanju građevinskih i instalaterskih radova na zgradi i projektnoj dokumentaciji.

 • 2011. godina

  Obzirom na potrebe projekta ponovo se vrši preprojektiranje, ishođene su dozvole za građenje te je potom sklopljen Dodatak Ugovora o ustupanju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar između Ministarstva i izvođača radova.

 • 2012. godina

  U 2012. godini ugovara se i usluga tehničkog savjetovanja.

 • 2013. godina

  Preduvjet za ishođenje uporabne dozvole te reguliranje imovinsko-pravnih odnosa bilo je pravomoćno okončanje sudskog spora koji se vodio za dio zemljišta na kojem se gradila Poliklinika.

  U 2013. godini zaključeni su sljedeći ugovori: Ugovor o uređenju međusobnih odnosa i financiranja priključka električne energije za novoizgrađenu građevinu Poliklinike Opće bolnice Zadar između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Opće bolnice Zadar i Zavoda za javno zdravstvo s jedne strane i HEP-operatoar distribucijskog sustava d.o.o. s druge strane, Ugovor za usluge spajanja na javnu odvodnju, te Ugovor o otuđenju i stjecanju idealnog suvlasničkog udjela nekretnine, i to 1/5 između Opće bolnice Zadar i Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

  Ministarstvo zdravlja iste godine izdaje suglasnost za radove na izradi priključaka i uređenja okoliša Poliklinike.

 • 2014. godina

  U 2014. godini Opća bolnica Zadar sklapa sljedeće Ugovore: Ugovor za izvođenje radova na izradi priključaka i uređenja okoliša, Dodatak Ugovora o ustupanju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar, te Ugovor za nabavu i ugradnju opreme za trafostanicu.

 • 2015. godina

  Tijekom 2015. godine Izvođač radova napušta građevinu. Na zahtjev Opće bolnice Zadar izrađen je elaborat nalaza i mišljenja Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o nedostatcima na građevini, te se slijedom istog pokreće postupak naplate bankovnih garancija za neispunjenje Ugovornih obveza izvođača. Nadalje, izrađen je elaborat nalaza i mišljenja sudskih vještaka u sklopu osiguranja dokaza o Izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar.

  Za naredno vremensko razdoblje uslijedila je kompletna obustava radova.

 • 2016. godina

  Ministarstvo zdravlja izdalo je suglasnost za osiguranje sredstava za radove na pregledu, detekciji, ispitivanju i snimanju svih ugrađenih instalacija, uređaja i opreme s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja sigurnosti, upotrebljivosti i korištenja na građevini Poliklinike Opće bolnice Zadar. U tu svrhu provedbom postupka javne nabave sklopljeno je sedam Ugovora o javnoj nabavi s specijaliziranim tvrtkama.

  Nakon provedenih pregleda ugovorena je usluga izrade troškovnika strojarskih i električarskih radova na završetku radova izgradnje Poliklinike Opće bolnice Zadar. Temeljem obavljenog pregleda, detekcije, ispitivanja i snimanja svih ugrađenih instalacija, uređaja i opreme s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja sigurnosti, upotrebljivosti i korištenja, te izrađenih troškovnika strojarskih i električarskih radova na završetku radova izgradnje Poliklinike napravljena je financijska procjena, ovlaštenih inženjera elektrotehničke i strojarske struke, potrebnih sredstava za otklanjanje nedostataka i stavljanje zgrade u funkciju u iznosu od 10.114.613,63 kuna s PDV-om, te je izrađen troškovnik radova. Sljedeći korak koji je tijekom 2016. godine uslijedio odnosio se na sklapanje Sporazuma s Ministarstvom zdravlja o prijenosu ovlasti za provedbu javne nabave radova na završetku izgradnje i stavljanju u funkciju Poliklinike Opće bolnice Zadar. Sredstva su prema navedenom osigurana na poziciji proračuna Ministarstva zdravlja – K618244 Obnova zdravstvene infrastrukture (VE III-DP).

  Sukladno navedenoj suglasnosti provedbom javnog nadmetanja raspisan je natječaj te je kriterijem odabira po najpovoljnijoj cijeni sklopljen Ugovor za Završetak izgradnje i stavljanje u funkciju zgrade Poliklinika Opće bolnice Zadar Ur.broj: 04-80-354/16, dana 29. studenog 2016. Godine, ukupne vrijednosti s PDV-om: 7.530.924,08 kn. Ugovorena je i usluga stručnog nadzora nad radovima.

 • 2017. godina

  11. rujna 2017. godine pred samu primopredaju radova i početak useljenja u Polikliniku, uslijed elementarne nepogode i poplava u zadarskom području koje su uslijedile nakon nezapamćenih bujica, u zgradu Poliklinike slilo se oko 4,5 milijuna kubika vode. U cijelosti su poplavili podrum i prizemlje zgrade, dok su na ostalim katovima uslijed prodora vode sa krova ustanovljena oštećenja.

  Obzirom na znatna oštećenja koja su zahtijevala znatna financijska sredstva, dana 03. listopada 2017. godine sklopljen je Sporazum o prijenosu ovlasti za provedbu postupka javne nabave radova i roba za sanaciju štete od poplave te puštanje u rad podruma, 1., 2. i 3. kata Poliklinike Opće bolnice Zadar. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu na poziciji „Hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova“.

  Sukladno navedenoj suglasnosti ugovorena je Izrada elaborata usluge vještačenja i izrada Elaborata – izvješće o procjeni nastale štete na zgradi Poliklinike u Zadru.

  U daljnjim postupcima provedbom postupka javne nabave ugovorena je usluga Stručnog nadzora, te radovi na sanaciji oštećenja od poplave na zgradi Poliklinike Opće bolnice Zadar ukupne vrijednosti radova 5.934.527,83 kuna.

  Nadalje s Ministarstvom zdravlja sklopljen je Sporazum o prijenosu ovlasti za provedbu javne nabave roba (medicinske opreme). Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosila je 25.000.000,00 kuna, dok je izvor financiranja osiguran iz kredita razvojne banke Vijeća Europe. Temeljem izrečene suglasnosti provedbom postupaka javne nabave sklopljen je 51 Ugovor o javnoj nabavi za isporuku, stavljanje u funkciju i edukaciju djelatnika za rad na novonabavljenoj opremi koja je iste godine isporučena u sanirane prostore.

 • 2018. godina

  Naposljetku, na Dan Zadarske županije 12.04.2018. na svečanoj sjednici u predavaonici Poliklinike Opće bolnice Zadar obavljena je Primopredaja radova sanacije oštećenja uslijed elementarne nepogode.

  Nakon 28 godina od početka izgradnje i 31 godinu od prvih projekata, primanjem prvih pacijenata dana 02. srpnja 2018. godine i to u okviru rada Odjela za onkologiju (Onkološke ordinacije i Dnevna bolnica) te Dnevne bolnice Odjela za hematologiju Poliklinika Opće bolnice Zadar službeno je otpočela s radom.