Prijavljivanje nepravilnosti

Home / Djelatnici / Prijavljivanje nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022), te Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općoj bolnici Zadar, Ur.broj: 02-12945/19-1/19, koji je stupio na snagu dana 27. prosinca 2019. godine, moguće je unutarnje prijavljivanje eventualnih nepravilnosti vezanih uz kršenje zakona i drugih propisa, nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, kao i nepravilnosti povezanih s obavljanjem poslova, što uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata i slično.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja je dužna savjesno i pošteno postupati prilikom prijavljivanja prethodno navedenih mogućih nepravilnosti, a koja ni na koji način ne smije biti stavljena u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja istih, te ujedno ima pravo i na zaštitu sukladno pozitivnim pravnim propisima, pravo na naknadu štete, te pravo na zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Prijava nepravilnosti dostavlja se povjerljivoj osobi, a treba sadržavati sljedeće podatke: podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje, a može se podnijeti neposredno u pisanom obliku preko Protokola Bolnice, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Povjerljiva osoba, koja je zaposlenik Bolnice, a imenovana je za zaprimanje prijava i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti, dužna je zaprimiti prijavu nepravilnosti, istu ispitati najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od dana zaprimanja prijave, poduzeti radnje potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, prijavu proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave (ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem), kao i obavijestiti prijavitelja, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku, omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset (30) dana od zaprimanja zahtjeva, te ga pisanim putem obavijestiti o ishodu postupka odmah nakon njegovog završetka.

Povjerljiva osoba ujedno je obvezna zaštiti prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje, poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu, te poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Odlukom ravnatelja Opće bolnice Zadar, za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenovana je:

Klaudija Gospić Smolić, dipl.iur. te njena zamjena Dragana Ćupić, med.sestra.

Dragana Čupić, med.ses.

Zamjenica povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti

Medicinska sestra na odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu