Financijski plan i izvješća

Home / Aktualnosti / Financijski plan i izvješća

Financijski plan Opće bolnice Zadar

U računovodstvenoj literaturi i teoriji proces planiranja se definira kao skiciranje ciljeva ili kao proces postavljanja ciljeva za određeno buduće razdoblje. Kao rezultat procesa planiranja javlja se plan koji predstavlja instrument kvantifikacije postavljenih ciljeva. Dakle, procesom poslovnog planiranja postavljaju se poslovni ciljevi i aktivnosti koje uprava želi realizirati u definiranom planskom razdoblju, a poslovni plan kao rezultat procesa poslovnog planiranja predstavlja kvantificirano izražene postavljene ciljeve poduzeća u planskom razdoblju. Osim određivanja ciljeva, planiranjem se donose odluke o načinu ispunjavanja tih ciljeva. Istražuju se alternativne metode i postupci, skupljaju se informacije o alternativama, odabiru se alternativne metode kojima se djelotvorno i uspješno ostvaruju postavljeni ciljevi. Nakon toga, odlučuje se o izboru najpovoljnije metode i postupaka čime se kvantificiraju postavljeni ciljevi instrumentom koji se naziva plan ili proračun (budget).

U zbilji, zbog načina financiranja zdravstvenih ustanova, planiranje se javlja kao obvezni zakonski definirani proces. Određen je Zakonom o fiskalnoj odgovornosti kojim se uvode fiskalna pravila za postizanje dugoročno održivih javnih financija, Zakonom o proračunu, a prema pravilnicima: Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Sredstva se planiraju u skladu s: Uputama nadležnog ministarstva, mjerama Vlade za smanjenje deficita, projekcijama Državnog proračuna koje je Hrvatski sabor usvojio prilikom donošenja Državnog proračuna, smjernicama ekonomske i fiskalne politike, postavljenim ciljevima i načinima ostvarenja iz Strateškog plana Ministarstva zdravlja. Uz to, zdravstvene ustanove, koje su u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima, dužne su primjenjivati i financijske pokazatelje dane u Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje planiranja. Nadalje, proračunsko računovodstvo zahtijeva jasno definiranje dosljedne primjene odgovarajućega računovodstvenog koncepta u procesu planiranja i praćenja izvršenja proračuna i financijskih planova, u odnosu na primijenjeni računovodstveni koncept za praćenje imovine, obveza i rezultata poslovanja subjekata kao ekonomskih jedinica.

Kao ključna stvar prilikom izrade financijskih planova javlja se veza s proračunskim klasifikacijama. U tom se dijelu potrebno držati Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, tako da uz standardnu proračunsku klasifikaciju ZU moraju u izradi financijskog plana primijeniti i klasifikaciju po izvorima financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdatci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primitci proračuna planiraju se te raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdatci se planiraju, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja. Bolničko poslovanje je vrlo dinamično zbog različitosti slučaja liječenja i velike dinamike tehnoloških promjena u liječenju zbog čega je vrlo teško izraditi financijski plan koji će zadovoljiti potrebe liječenja konkretnih pacijenata u konkretnom trenutku. Ovakvo poslovanje zahtjeva tako veliku operativnu fleksibilnost a sve u funkciji zadovoljavanja potreba pacijenata.

Financijska izvješća Opće bolnice Zadar

Temeljna financijska izvješća za razdoblje 01. siječanj – 31. ožujak 2020. godine

 1. PRRAS1_kvratal 2020

Temeljna financijska izvješća za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2020. godine

 1. Referentna stranica
 2. Biljeske I_VI_2020
 3. Obveze
 4. Obrazac PR-RAS

Temeljna financijska izvješća za razdoblje 01. siječanj – 30. rujna 2020. godine

 1. Referentna stranica
 2. Obrazac PR-RAS

Temeljna financijska izvješća za razdoblje 01. siječanj – 31. prosinac 2020. godine

 1. Referentna stranica
 2. Prorac_godisnji_2020
 3. Potvrda FINA
 4. Obveze
 5. Obrazac RAS-funkcijski
 6. Obrazac P-VRIO
 7. Obrazac PR-RAS
 8. Obrazac BIL
 9. Biljeske uz financijski izvjestaj 2020
 10. BILJEŠKE I_XII 2020
Temeljna financijska izvješća za 2019. godinu
 1. Referentna stranica
 2. Obrazac PR-RAS (VP 151)
 3. Bilanca (VP 152)
 4. RAS-funkcijski (VP 154)
 5. P-VRIO (VP 156)
 6. Obveze (VP 159)
 7. Godišnji financijski izvještaji za 2019. god.xls
 8. Bilješke uz financijski izvještaj
 9. Bilješke uz financijski izvještaj

Temeljna financijska izvješća za razdoblje 01. siječanj – 30. rujan 2019. godine

 1. Obrazac PR-RAS (VP151) III. kvartal 2019. god.

Temeljna financijska izvješća za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2019. godine

 1. Referentna stranica
 2. Biljeske
 3. Obveze (VP 159)
 4. Obrazac PR-RAS (VP151)

Temeljna financijska izvješća za razdoblje 01. siječanj – 31. ožujak 2019. godine

 1. Referentna_stranica
 2. Obrazac PR-RAS (VP151)

Sukladno važećim propisima, aktualni računovodstveni informacijski sustav opće države i njenih strukturnih dijelova temelji se na specifičnom prilagođenom konceptu nastanka događaja i primjeni načela povijesnog troška u mjerenju bilančnih pozicija kojeg primjenjuju i ustanove u javnom zdravstvu. Kod iščitavana financijskih izvješća treba imati na umu kako je sektor javnog zdravstva uključen u obveznu primjenu aktualnog sustava proračunskog računovodstva koji se temelji na specifičnom prilagođenom konceptu nastanka događaja,a to podrazumijeva slijedeće:

• Rashodi se priznaju u trenutku nastanka poslovnog događaja neovisno o trenutku plaćanja,

• Kod priznavanja prihoda zadržava se novčani koncept,

• Ne iskazuju se prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine i obveza,

• Troškovi stjecanja nefinancijske dugotrajne imovine ne kapitaliziraju se, već se iskazuju kao rashodi razdoblja u kojemu je stjecanje izvršeno i

• Primici kapitalnih potpora od osnivača (države i JLPRS) za financiranje investicijskih aktivnosti ne predstavljaju povećanje javnoga kapitala niti se vremenski razgraničavaju, nego se priznaju u ukupan prihod izvještajnog razdoblje u kojemu su ostvareni.

Sukladno navedenom, svako odgađanje naplate prihoda rezultira formalno nepovoljnim financijskim rezultatom, te tako imamo česte primjere velikih i nerealnih oscilacija financijskih rezultata zdravstvenih ustanova kako na mjesečnim tako i na godišnjim razinama. Namjenski primitci kapitalnih potpora od osnivača (države i JLPRS) za financiranje investicijskih aktivnosti ne predstavljaju dokapitalizaciju niti se vremenski razgraničavaju, nego se priznaju u ukupan prihod izvještajnog razdoblja u kojemu su ostvareni. Nefinancijska imovina, primljena bez naknade (donacije), iskazuje se kao izravno povećanje izvora vlasništva, a ne kao prihod, a kao pokazatelj uspješnosti iskazuju se primitci i izdatci financijske imovine nastali u postupku financiranja poslovanja (zaduživanje, leasing, otplate zajmova i sl.).

Na temelju članka 144. stavka 12. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), te Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, propisuje okvirni sadržaj i minimalni skup podataka te način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Podatcima sukladno naputku za Opću bolnicu Zadar možete pristupiti ovdje: TRANSPARENTNI PRORAČUN